Regulamin sklepu Altermanes.pl

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. Rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę
18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka
organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która
dokonuje Zamówienia.

2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.altermanes.pl, za
pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.

3. Towar – produkty (w tym produkty w postaci elektronicznej, e-booki) prezentowane w sklepie.

4. Sprzedawca – Łukasz Wiktor Izarowski, działający w ramach działalności nierejestrowanej (osoba fizyczna), e-mail: biuro@altermanes.pl

5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów,
określające rodzaj i liczbę Towaru.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.altermanes.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę.
2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem ze sklepu, w tym
określa:

a) warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach sklepu oraz
b) zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach sklepu.

3. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2. Warunki korzystania z Księgarni Internetowej

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego
oprogramowania lub urządzeń,
b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
c) korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
d) korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem
ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

2. Korzystanie ze sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta
Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera
w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej; Maxthon w wersji 3.6.4 lub nowszej;
b) inne przeglądarki internetowe obsługujące technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;
c) sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024×768;
d) sugerowana minimalna głębia kolorów: 24 bity (True Color).
e) dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora
telekomunikacyjnego Klienta.

§ 3. Warunki realizacji Zamówienia

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez sklep należy wejść na stronę internetową www.altermanes.pl,
a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w sklepie i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne
czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma
możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.
4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych
elementów oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest
możliwe.
7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z
treścią Regulaminu.
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego sklepu, pod
warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzamy przyjęcie Twojego zamówienia
nr…”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
11. Księgarnia Internetowa nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta w ciągu 30 dni
jednego lub więcej Zamówień na łącznie więcej niż 3 sztuki tego samego Towaru lub Zamówień na łącznie więcej niż 20
sztuk różnych Towarów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na
indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.
12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży
Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki
zawierającej Towar wydruku potwierdzenia.

§ 4. Ceny produktów i promocje

1. Ceny Towarów na stronie sklepu zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek
VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawane
są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.
2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie
sklepu.
3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów
wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.
4. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji sklep zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń
ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego
tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.

§ 5. Formy płatności, warunki dostawy, faktury

1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:
a) płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim),
b) przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w
przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni Zamówienie zostaje anulowane,
c) płatnością gotówkową bezpośrednio przy odbiorze przesyłki.
d) płatnością walutami cyfrowymi jak Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCHABC), Litecoin (LTC), Dash (DASH).

2. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności online dostępne są na stronach sklepu.
3. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.
4. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania. Aktualna tabela
zawierająca informacje o kosztach dostawy oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy, dostępna jest na
stronach sklepu.
5. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się
do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.
6. Sprzedawca wystawia faktury w formie elektronicznej (e-faktury), na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej – na życzenie klienta.
7. Klient będący podatnikiem podatku VAT lub Klient, który wskazał miejsce dostawy poza terytorium Polski powinien w
trakcie składania Zamówienia podać swoją firmę, adres oraz numer identyfikacji.
8. Aby otrzymać fakturę należy zgłosić takie życzenie na biuro@altermanes.pl w terminie 3 miesięcy od otrzymania
zamówionego Towaru. W zgłoszeniu Klient powinien podać dane do faktury takie jak imię, nazwisko, adres numer
identyfikacji do celów podatkowych.

§ 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych
bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na
odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą
wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla
zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z
tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
4. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien
nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i
uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub
funkcjonalności Towaru.
5. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Łukasz Wiktor Izarowski, Oboźna 3/61, 22-400 Zamość.
6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.
7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:
a) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych jeśli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
b) o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (przykładowo
książka lub gadżet z dedykacją podaną przez Klienta),
c) o w przypadku dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism,
8. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki
Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia
Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie
dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia.

§ 7. Dane osobowe

1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych może uniemożliwić
realizację Zamówienia.
2. Dane osobowe Klienta, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr rachunku
bankowego przetwarzane są:
a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług
świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta Zamówień;
b) w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od
umowy (zwrotu Towaru);
c) w razie wyrażenia oddzielnej zgody w celu przekazywania informacji o sklepie, ofercie i promocjach
(działalność marketingowa z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej). Oddzielna zgoda może
być cofnięta w każdym czasie w trybie reklamacji (par.8 regulaminu).
d) w celach określonych w ust 3 poniżej.
3. Dane osobowe osób korzystających ze sklepu, a nie będących Klientami przetwarzane są w celu:
a) dostosowania sklepu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
b) ewentualnego dochodzenia roszczeń,
c) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
d) tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
4. Administratorem danych jest Sprzedawca.
5. Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej
korzystającej ze sklepu i ochronić je przed działaniami osób trzecich stosując niezbędne zabezpieczenia
serwerów, połączeń i sklepu w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać
się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad
bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

§ 8. Reklamacje, postanowienia końcowe

1. Reklamacje Klient może zgłaszać mailowo na adres: biuro@altermanes.pl
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia
nieprawidłowości oraz numer zamówienia.
3. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce
zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.
U. z2014 r. Nr 121 ze zm.).
5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego
na stronie głównej serwisu altermanes.pl.